Гукъеуэр, зыхуэп1уэтэн ущимы1эххэм деж, шакъэпсым хэдзи, тхылъымп1эм ет! Тхак1уэ 1эпэлъапашхэхэр, е, дэ тщ1э мыгъуэрэ, духьэшы – дыуэтххэр дгъэ1ущыжу аркъым. Сэгъей зыущиижыфа щы1эт-т1э?! Зигу дыкъипсэлъык1ыну дыщ1эпэщащэр, гурыгъу-гупыжхэр зрат тхылъымп1э напэр зымыгъуэтыж, жылэ зыбжанэрщ.

Есэпым док1эрахъуэ дунейр. Мес мо ди зыбжанэми бжыгъэ зэгуэтыр я уэчылт: псалъалэ к1ыхь зи жагъуэхэр сурэт – гуэдзэным фыкъыдэбжэ хъунущ.

КъБР-м и адрей щ1ыналъэхэми хуэдэу, «Зольские вести» зи ф1эщыгъэ газетыр дзэлыкъуэдэсхэм ща1эрыхьэр нобэ-ныжэбэтэкъым. Минрэ хьэм хурагъэхьми, а лъэлъэжа къэралыжьым щ1ыналъэ 1упэф1эгъу зэримы1ар хьэкъщ. Псоми къапихырт щхьэж зыхуэф1-зыхуэ1эижьыр; нэм щ1агъатк1уэ къызыпымык1ынухэми къалэн гуэр къахущ1и1ук1ырт. Дауи ирехъуи, адыгэ жылэ 15-м я щхьэ нобэ кърик1уа нэмыплъыр (1умпэмыр» жыт1эпэн домэхъашэ) совет лъэхъэнэм къыщыкъуагъэплъынутэкъым.

1уфэлъафэр къэдмыхъухьу, зи гугъу тщ1ыр езы «Зольские вестир»-р тезыдзэхэм я жьэк1э: «Щ1ыналъэ газет ц1ык1ур тф1эф1ыпст. Радио щылэжьэжыркъым ди бгылъэхэм. Телеканалхэм, дыщэр къапыщэщми, а дызыхуэныкъуэ лъэпкъыбзэр къи1ук1ыркъым. КъБР-м и адыгэ къэтынхэм зи нэ къыхуик1 куэд къытхэтщ. Пэжщ «Адыгэ псалъэр» къыт1эрыхьэнут, ауэ тедзапщ1эм псори пэлъэщыркъыми, ди теп1эн деплъурэ ди лъэр доукъуэдий. 2018 гъэ пщ1ондэ, дебыркъ-дешыркъми, зыгуэрурэ дыкъэгъуэгурык1уат: «Зольские вести»-м дэлът адыгэбзэ напэк1уэц1. Ар гу1эф1тещ1эжт дэрк1э. Гупыж, гуауэ, хъуэхъу, щыгъуэщ1эж хуэдэхэр уи бзэк1э къыщып1уатэм деж гузагъэгъуэщ. Ди дагъэ дыкъигъэлыбжьэжу адыгэ гупсысэм дыкъуэст абы щыгъуэ.

Нт1э, 2018 гъэм ирихьэл1эу бзэхащ а ди напэк1уэц1ыр. Дыщ1эупщ1ащ. Дыпсэлъащ. Дыщ1элъэ1уащ. Япэ щ1ык1э: «1эмал имы1эу дгъэзэк1уэжынщ», жа1эурэ щхьэдагъэ1ухри, нэхъ иужьы1уэк1э... «Аркъымэ, балъкъэрхэм ямы1э напэк1уэц1ыр фэ (адыгэхэм) фыщ1и1эн хуейр сытыт?!» траухуэжащ. Мо жылэ ц1ык1уит1ыр напэк1уэц1 хуэмеймэ, дэ ди дагъуэр сыт?»

... Уи анэр молэм и щтэращтэмэ, къащтэ-къауэр  уи бжэгъу дыкъуакъуэщ. Арагъэнщ уэри къофык1 дагъуэр. Ищхьэк1э к1эщ1у къэт1уэтэжам (ц1э зэдайуэ къедгъэзэгъами) пщ1эрэ щхьэрэ я1эжу ц1э уней щэрэ минрэ къыкъуэтщ. Языдэтхэнэри поплъэ адыгэ напэк1уэц1ым. Языхэзри 1эщ1эдз белджылык1э «Зольские вести»-р зи 1эмыщ1э илъым щогугъ.

2012 гъэм Дзэлыкъуэ щ1ыналъэм къыщыдэк1 газетыр щ1ып1э муниципалитетым 1эщ1алъхьэжат. Ардыдэрщ «Зольские вести» жыхуа1эм и Учредителыр. Нт1э Учредитель здэщы1эм Устави щызок1уэ... Гъэщ1эгъуэнщ мо щ1эджык1ак1уэхэм я гукъеуэм къыпэзанщ1эу а Устав жыхуэт1эм итынк1э хъунур. Нэхъ гъэщ1эгъуэныжырщи, адакъэ лъэджажэу Дзэлыкъуэ щ1ыналъэм ирагъэпц1а балъкъэр жылэ ц1ык1уит1ыр (зызыдагъэш хуэдэр...) къыщыунэхуар дыгъуасэщ: дапщэщт балъкъэрхэр хэкум къыщрагъэхьэжар?! Мыбдеж къыщыжы1апхъэщ Хьэбэзымрэ Чыщбалъкъымрэ (Кичмалкэ) ещхьу гъунэгъу вэгъзэгърэ, лъэпагъ къаугъэншэрэ тхыдэщ1эм зэрыщыгъуэтыгъуейр. Шэч къытезыхьэхэр феупщ1 хъунущ а жылит1ыр зи хадапхэ къис къармэхьэблэхэм. Зэдгъэзахуэращи, езы балъкъэр жылит1ым блэк1рэ пэт я гущхьэлъапсэ къримыдза щхьэусыгъуэ хьэдыгъуэдахэр хъунщ1эпсынщ1эету къэзыугъуеяр хэт и бын?

Дзэлыкъуэщ1 гущэмэ уищыпэлъагъутэкъым фыз ф1ыц1э нащхъуэу адыгэбзэм 1уплъэхэр. Совет Къэбэрдей гущэмэ уищ1эщыгъуэжтэкъым п1алъэ-п1алъэк1эрэ дзэлыкъуэл1 щ1эныгъэжьхэм къызыпхагъэ1ук1 «адыгэбзэ пщ1эур». Къетлъэфэжьэжынкъым иджы мыпсэужхэм я унэц1эхэр, ауэ щыхъук1и дызэупщ1ыжыну игъуэщ: дэнэт апхуэдэхэр иджыпсту здэщы1эр? Дэнэт здэк1уар? Сытыт здахьар?

«Джэдгын зи жагъуэм и пащ1эщ1ы1у щогъагъэ» зыхужа1эу дэри т1ухуащ а дзэлыкъуэщ1 жьант1эм и бзэгу1уант1эр. Шыкур худощ1 къыдэзытам. Адыгэ жьэгу дап1ык1ам (ар Учредители ирехъу) дызэрызэхищ1ык1ынум шэч хэлъкъым. Унэвым удын ецырхъмэ, мэзывым и бжьэр мэхъей жи. Зызышы1э тхьэм и щ1асэщ. Дыпэплъэнщ иджыри.

Хэт ищ1эрэ, дзэлыкъуэдэсым уи гурыгъыр ижрэ, адыгэ напэк1уэц1ым зэи утемыплъэжыххэ хъужыкъуэмэ... Сыт пхуэтщ1эн, т1у, пасэрейм жи1ауэ: «апхуэди къохъу, шк1эхъужьи малъхуэ». Абы щыгъуэми умыухыж уигу, мес нэхъ лъэрызехьэж гуэрхэр гъунэжу къопщ1эпщ1эк1 Псыхуабэк1э. Джэду гъунэгъурыпщу Мэшыкъуэ жьэгъум зыкъезыкъузыл1а ермэлымрэ журтымрэ къемэтыр къэса нэужьи пхуэщхьэукъуэнукъым. Я 1умац1э къиц1эфту поплъэ ахэр Давид пащтыхьыжьым къыдежьэ таурыхъхэр уи быным дзапэ уэрэду щы1урац1элъынум. Ахэр пхущысхьынукъым напэк1уэц1 щхьэхуэ! Абыхэм уаф1эк1ынукъым. Уекъунщ. Дэпшынщ. Дэнэ ук1уэн? Насыпыжьыр дэ ди1эмэ, апщ1ондэху дыпсэункъым, армыхъумэ Тамбукъан гуэлри тхуримыкъунтэк1э шакъалъэу!

 

КЪАРМЭ  1эсият, усак1уэ, журналист


 

 

лента новостей

посещаемость

Пользователи
1
Материалы
1572
Кол-во просмотров материалов
8573302