Адыгей, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэхэм я унэфэщIхэу
КъумпIылхэ Мурат КIуэкIуэхэ Къазбэч Темрезовхэ Рашид я деж

 

ПщIэ зыхуэтщI ди тхьэмадэхэ! Урысей федерацэм езым и хэкуэгъуу хамэ къэрал щыпсэухэр къызэрилъытэ щIыкIэу федерал Хабзэ №99-ФЗ-м щиубзыхуам депутат К.Затулин и жэрдэмкIэ зэхъуэкIыныгьэ халъхьэну къаIэта Iуэхугьуэм дэ хуабжьу дегьэпIейтей.

Урысыбзэ зымыщIэр хэкуэгьуу къэмылъытэныр а зэхъуэкIыныгьэхэм и  купщIэщ.

Ауэ щыхъукIэ, дэ, мелыуанырыбжэу Тырку къэралыгьуэм щыпсэу адыгэхэм ди адэжьхэм зэлымыгьэкIэ хэкур ирагьэбгынащ. Адыгэ хэкур дэ ди плъапIэщ,  ди гугьапIэщ, ди лъахэщ! Абы пэув К.Затулиным и жэрдымыр, дауи, щIэпхъаджагьэщ.

Урысей къэралыгьуэм IэщIыхьа ди щIыналъэм къыщызэрагъэпэща къэралхэу фызиунафэщIхэм адыгэбзэр къэралыбзэу зэрыщытыр Урысей Федерацэм и Конституцэм къабыл ищIащ. Абы къыхэкIыу, шэч хэмылъу, къозэгь зи лъабжьэр адыгэ хэкум щыIэу, адыгэбзэ ищIэу хамэ къэрал щыпсэу цIыхур Урысей федерал хабзэм (законым) хэкуэгьуу къилъытэныр.

ДыныволъэIу, икIи дыфщогугь мы мэхьэнэшхуэ зиIэ Iузхугьуэр тзрэзу зэфIэхыным фи къулыкъухэм къыват хуитыныгьэмрэ зэфIэкIымрэ нэсу хуэвгьэлажьэну.

Апхуэдэу Iэмалыншэу къыдолъытэ мы IуэхумкIэ Урысей Федерацэм и унафэщIхэм зэIухауэ (публичнэу) захуэвгьэзэну.

Къэхъуа щытыкIэм иригузавэ куэдыкIейм я пащхьэ итлъхьэну фи жэуапым дыпоплъэ. 

Проф. Док. Умит Динчер Генеральный председатель 

16.05.2022 гъ


 

 

лента новостей

посещаемость

Пользователи
1
Материалы
1582
Кол-во просмотров материалов
9070793